1 Indledning

1.1 CO2Food leveres af Spenderlog ApS.

1.2 Ved at acceptere disse vilkår indgår du en aftale med Spenderlog ApS, CVR-nr. 38453041, Skolegade 3, 3400 Hillerød.

1.3 Vilkårene gælder for alle services leveret af online tjenesten CO2Food.

2 Brugerkonto

2.1 Brug af CO2Food forudsætter alene oprettelse af brugerkonto med gyldig e-mail og adgangskode eller via facebookkonto.

2.2 Brug af CO2Food er mulig når disse vilkår er accepteret.

2.3 Noget funktionalitet i CO2Food kræver yderligere oplysninger, f.eks. oplysning om familietype, boligform mv.

2.4 I forbindelse med oprettelsen af brugerkonto sendes en bekræftelse til den oplyste e-mailadresse.

2.5 Spenderlog er berettiget til uden samtykke at lukke enhver Spenderlog brugerkonto uden varsel. Brugeren kan bringe sin konto til ophør uden varsel ved at anmode herom på mail@spenderlog.dk.

2.6 Ved mistanke om misbrug kan Spenderlog spærre brugerkontoen.

2.7 Spenderlog er ikke erstatningsansvarlig i tilfælde af, at Spenderlog lukker brugerkontoen.

2.8 Spenderlog kan sende e-mails til brugeren på den registrerede e-mailadresse, så længe brugeren ikke aktivt har afmeldt disse, jf. dog pkt. 5 om markedsføring.

3 Ydelser

3.1 CO2Food udbyder en række services, der alle vedrører brugerens forbrug/CO2. De forskellige services giver alene eller sammen overblik over brugerens vaner/forbrug og muligheder for ændring heraf. Spenderlog stiller disse services til rådighed for brugeren med deres til enhver tid værende indhold. Spenderlog kan ændre indholdet eller funktionaliteten af disse services uden forudgående varsel til brugerne.

4 Betaling

4.1 CO2Food består af en række services. Nogle services er gratis, andre forudsætter betaling for anvendelse. Det vil ved brugen af Spenderlogs services fremgå klart for brugeren, hvis brugeren anvender en del af servicen, der forudsætter betaling.

4.2 Applikationen indeholder dels et modul til identifikation af brugeren, dels mulighed for online betaling. For at anvende betalingspålagte services, skal brugeridentifikation være udfyldt, ligesom brugeren skal anvende et gyldigt betalingskort. Ved betaling med visse kort pålægges transaktionsgebyr. Transaktionsgebyret fremgår altid af betalingsvinduet.

4.3 Det er Spenderlogs ansvar at sikre, at de betalingspålagte services er tilgængelige inden betaling gennemføres.

5 Markedsfæring

5.1 Hvis brugeren ved oprettelse af sin brugerkonto har givet samtykke til det, kan Spenderlog rette elektronisk henvendelse til brugeren med henblik på markedsføring af Spenderlogs services, herunder nye eller forbedrede services. Sådanne henvendelser kan rettes via e-mail, sms, mms eller lignende under anvendelse af de brugeroplysninger, som brugeren har oplyst.

5.2 Brugeren kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke til markedsføring ved henvendelse til mail@spenderlog.dk.

6 Brugerens særlige forpligtelser

6.1 Brugeren indestår for, at de af brugeren opgivne data er korrekte, og at afgivelsen af data til Spenderlog ikke strider mod den til enhver tid gældende lovgivning eller tredjemandsrettigheder.

6.2 Brugeren er ansvarlig for at hemmeligholde oplysninger, som giver adgang til CO2Food. Brugeren er dog berettiget til på eget ansvar at videregive oplysninger, som giver adgang til CO2Food, hvis det sker med henblik på at give tredjemand adgang til brugerens data i CO2Food. Ved misbrug eller mistanke om misbrug af konto skal Spenderlog underrettes øjeblikkeligt. Spenderlog hæfter ikke for konsekvenser af eventuelt misbrug af brugerens oplysninger i tilfælde af, at brugeren selv har givet tredjemand adgang til brugerens data.

6.3 Brugeren indestår for, at brugeren ved benyttelsen af CO2Food ikke tilfører usædeligt og strafbart indhold samt virus, programmer og software, som kan påføre Spenderlog samt andre brugeres software og hardware skade.

6.4 Brugeren indestår for, at han eller hun vil bruge CO2Food i overensstemmelse med de i disse vilkår beskrevne retningslinjer.

6.5 Enhver handling i strid med ovenstående anses som en væsentlig misligholdelse af aftalen mellem Spenderlog og brugeren, og Spenderlog forbeholder sig retten til at lukke brugerens konto.

7 Lukning/Sletning af brugerkonto

7.1 Brugeren kan til enhver tid lukke sin brugerkonto ved at kontakte Spenderlog på mail@spenderlog.dk. Alle de data, der vedrører brugeren, vil herefter blive slettet permanent på brugerkontoen og kan ikke genskabes. For nærmere information on sletning af brugerkonti henviser vi til vores privatlivspolitik.

8 Ansvarsfraskrivelse

8.1 CO2Food er alene en service til støtte for indsigt i og optimering af forbrug/CO2. Enhver brug af services, herunder brug af Spenderlogs optimeringsforslag, foregår derfor på brugernes eget ansvar. Spenderlog indestår ikke for, at brugeren opnår et bestemt resultat ved brugen af servicen.

8.2 Spenderlog kan under ingen omstændigheder drages økonomisk til ansvar for benyttelse, eller manglende benyttelse, af de i Spenderlog angivne optimeringsforslag.

8.3 Spenderlog kan ikke drages til ansvar for skader som følge af driftsfejl, nedbrud, lukning eller planlagt vedligehold af Spenderlog. Det gælder uanset, om lukning eller planlagt vedligehold sker efter forudgående varsling af brugerne. Services stilles således til rådighed "as is" og med det til enhver tid værende indhold.

9 Opsamling og videregivelse af data

9.1 Spenderlog opsamler og behandler personoplysninger om brugerne. Du kan læse mere om vores brug af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

9.2 Indsamling og opbevaring af data følger den til enhver tid gældende lovgivning.

10 Ophavsret

10.1 Spenderlog har ophavsretten til alt CO2Foods services. Ved oprettelse af en brugerkonto opnår brugeren alene en ret til at benytte CO2Food's services, mens alle rettigheder til services som sådan tilhører Spenderlog.

11 Ændringer af vilkår

11.1 Spenderlog forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår. I det omfang ændringer påvirker brugernes rettigheder, vil Spenderlog sikre, at brugerne får adgang til at acceptere de ændrede vilkår. Såfremt brugeren ikke ønsker at acceptere sådanne ændrede vilkår, vil adgangen til Spenderlogs services bliver afbrudt.

11.2 Den seneste version af vilkårene er tilgængelig via CO2Food appen og/eller hjemmesiden.

12 Øvrige bestemmelser

12.1 Enhver tvist mellem Spenderlog og en bruger afgøres efter dansk ret ved de danske domstole i overensstemmelse med v ærnetingsreglerne i retsplejeloven.

Aug 2019